Tehetség és Identitás

Tehetség és Identitás - TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0223

Alapadatok

Pályázó neve: Art Ért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Projekt megnevezése: Tehetség és Identitás

OP név: TÁMOP

Pályázat neve: 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Sárospatak

Megítélt összeg: 44 200 200 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Általános tájékoztató

Az ART ÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a TÁMOP 3.2.11/10-1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása c. pályázatán 44 200 200 .- Ft-ot nyert. A projekt 3 tanórán kívüli foglalkozási tematikára épül. A „Hétköznapi képzőművészet”, a „Hagyományőrzés és kézművesség”, valamint a „Helytörténet” tematikák mind az 5 szerződött partnerintézményben beindulnak, és havi szakkör, valamint havi tehetséggondozás formájában valósulnak meg. A projektbe bevont gyerekek egy őszi és egy nyári táborban vesznek részt, melyben mintegy erdei iskola-szerűen alapozzák, illetve erősítik meg tudásukat.

Félévente 2 alkalommal, minden intézményben külön megrendezzük a tematikánkénti vetélkedőket, melyekbe a szakköri tagokon túl bevonjuk az intézmények érdeklődő diákközösségeit is. Az interaktív, foglalkoztató jellegű versengések nyertesei értékes ajándékokat kapnak. A programot 5 intézménnyel létrejött partneri együttműködésben fogják megvalósítani. Ezek közül egy óvoda, a többi általános iskola. Az intézmények közül kettő Sárospatakon található, a többi a térségben működő általános iskola. A program 14 hónapig fog tartani, havi rendszerességgel, amelynek mélyebb szakmai gyökerei az alábbiakban fogalmazhatók meg a képzőművészeti vonatkozásokat tekintve:

Programunk túllép a rajztanítás szűkebb speciális problematikáján. Célunk nem csak a tanítás, hanem a képzőművészet segítségével a gyermekek nevelése, lelkük nemesítése. Úgy gondoljuk, hogy a gyermeknek saját gyermekségében kell megerősödni és kiteljesedni, csak akkor válhat épkézláb felnőtté. A programban folyó képzőművészeti oktatás a művé­szi kommuni­káció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal. A tervező, konstruáló, anyagfor­máló, eszközhasználó, tárgyké­szítő és környezetala­kító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyes­séget, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kiala­kítja a képes­séget a gondolatok, érzések, elképzelések, ta­pasztalatok vizuális eszközökkel való megjele­níté­sének gyakorlatára. Minden kisgyermek benne él egész érzésvilágával a képze­lete teremtette világban. Láthatatlan meselények­kel folytat párbeszédet, s já­tékpantomimjeiből kiderül, amelyeket rajta kívül senki sem lát, ő azonban teljes komolysággal repül, úszik, közlekedik kiterjedéseik között. Ez a szüntelen mese-műalkotás a gyer­mekek teremtő képzeletének éppen olyan nélkülözhetetlen életműködése, mint testének a légzés. Ha vállalásunk sikerrel jár, akkor ismét tudja, hogy a látható dol­gok gyö­kere a láthatatlanban van, tehát ott, a bezárult kapukon túl. Mert a mulandó, az nem igaz. Programunk túllép a rajztanítás szűkebb speciális problematikáján.

A pályázat által kínált lehetőséget is arra szánjuk, hogy bejárjuk utunk egy részét azoknak, akikkel együtt tesszük dol­gunkat, s azokkal, akikért együtt tesszük ezt. Az or­szág több szempontból vé­gei­nek nevezhető helyein, próbatermekben, mű­he­lyekben dolgozó tanárok, pe­dagógusok a róluk más helyeken alkotott képhez azt tehetik hozzá, amit ebben a projektben is célként fogalmazunk meg. Ezt kötődésnek is nevezzük, mert ez morá­lis és szakmai szempontok alapján hivatott kép­viselni gyermekeink és a világ felé a hitelessé­get. Ugyanis mindez klasszikus értelemben vett iskolát mutat, aminek egyféle szellemi és tárgyi lenyo­matát kívánjuk létrehozni a program segítségével. A kézműves, helytörténeti foglalkozások döntő részben az adott település kultúrtörténetéhez kapcsolódó, azt feldolgozó, megjelenítő foglalkozásokat, vetélkedőket és két tábort foglalnak magukba. A program során munkafüzetek is készülnek, amelyek a projekt szakmai tartalmaihoz kapcsolódó pedagógiai, szakmai innovációs tartalmakkal jelennek meg. Emellett film is készül az egész időszakról, amelynek egyrészről feladata lesz archiválni magát a programot, másrészről módszertani segédanyagként is meg kívánjuk jeleníteni, és ajánlásokkal eljuttatni mindazon iskoláknak, tehetségpontoknak, akik hasonló fejlesztéseket szeretnének bevezetni. - nyilatkozta Csetneki József az ART ÉRT elnöke

E rendszeres tevékenységeken túl félévente 2 alkalommal, minden intézményben külön megrendezik a tematikánkénti vetélkedőket, melyekbe a szakköri tagokon túl bevonják az intézmények érdeklődő diákközösségeit is. Az interaktív, foglalkoztató jellegű versengések nyertesei értékes ajándékokat kapnak. A projektbe bevont gyerekek egy őszi és egy nyári táborban vesznek részt, melyben mintegy erdei iskola-szerűen alapozzák, illetve erősítik meg tudásukat. A projekt tevékenységeinek fontos eleme a módszertani-, valamint a dokumentumfilm elkészítése, mely jelentős multiplikáló hatással bír. Bár a projekt az intézmények pedagógiai programjaira épül, megvalósulása többletlehetőségeket biztosít a célcsoport számára.