Figyelemfelhívás

Törő Gábor
Főszerkesztő

Tárgy: Figyelemfelhívás

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az elmúlt időszakban, honlapjuk fórumán, óriásképünkkel kapcsolatosan megjelent téma miatt keresem meg levelemmel. Figyelmüket kívánom felhívni, hogy – álláspontom szerint – jogsértően jártak el. Bízom abban, hogy figyelemfelkeltésem elegendő lesz az okozott jogsértés korrigálására. Annak érdekében, hogy biztosan ugyanarról a kérdésről beszélünk, mellékelem a nevezett fórum első bejegyzését, amellyel az alább idézett jogaimat sértették.

„Mint a híreink között olvasható - a tervek szerint - az alábbi zsűrizett óriáskép fog felkerülni az Erdélyi János utcai új (már mrglévő) lakóépület villanyrendőr felőli falára. A Kulturális Bizottság már tárgyalt erről, de döntést az épület lakóira hagyta.
Annak tudatában, hogy a végső döntésre ők jogosultak, Aros János alpolgármester - szerkesztőségünk úgyszintén - kíváncsi a nem az épületben lakók véleményére is.

A kérdés tehát így szól:
Ön támogatja-e, hogy az alábbi kép felkerüljön az Erdélyi utcai épület keleti homlokzatára?

Nagyon kérjük, hogy a véleményeket a CSEVEGŐRE, vagy a FÓRUMRA írják!!! „

Abban egyetértünk, hogy a mű eltorzításának fogalmát kimeríti az itt, minden jóváhagyásom nélkül közölt fotó.
 
1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról
13. § A szerző személyhez fűződő jogát sérti művének mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.

Ez sajnálatosan ebben az esetben megtörtént.

16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.

Ez jelen esetben nem történt meg.

(7) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a felhasználó köteles a szerzőt vagy jogutódját, illetve a közös jogkezelő szervezetet (85-93. §) a felhasználás módjáról és mértékéről tájékoztatni.

Ez jelen esetben szintén nem történt meg.

17. § A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18-19. §),
b) a terjesztés (23. §),
c) a nyilvános előadás (24-25. §),
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §),

18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.
(2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is.

26. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét sugárzással a nyilvánossághoz köz-vetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Sugárzás a mű érzékelhetővé tétele távollé-vők számára hangoknak, képeknek és hangoknak, vagy technikai megjelenítésüknek veze-ték vagy más hasonló eszköz nélkül megvalósuló átvitelével.

33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(2) A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasz-nálására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra.

A fórum tartalmát elolvasva, a téma feltétele károsította jogos érdekeimet, nem felelt meg a tisztesség követelményeinek sem!

Kérem gondoskodjanak a feltételt kérőkkel együtt az okozott erkölcsi csorba hathatós kiköszörülésén, tájékoztassanak annak mikéntjéről, így ebben az esetben, ha az számomra megnyugtatóan tud zárulni, eltekintek az ügy jogi útra terelésétől.

Sárospatak, 2008. szeptember 9.

Csetneki József
képzőművész